Acte necesare - halmeu

Go to content

Main menu:

Acte necesare

S.P.C.L.E.PÎn atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidența a persoanelor              Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor. În situația în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regasească referirea expresă la obiectul mandatului.
             Cet
ățenii români aflați în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
           Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
- certificatul de na
ștere, original și copie;
- actul de identitate al unuia dintre p
ărinți sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care p
ărintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
- certificatul de c
ăsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
- chitan
ța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de na
ștere, original și copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original
și copie;
- declara
ția unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
- fi
șa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședința al   solicitantului;
- chitan
ța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - de 7 lei;
Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate
și cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de na
ștere;
- certificatul de c
ăsătorie, dacă este cazul, original și copie;
- hot
ărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
- certificatul de deces al so
țului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supravietuitor, original și copie;
- certificatele de na
ștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu
și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
- chitan
ța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;
Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea
actului de identitate de
ținut anterior


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate
și cartea de alegător, în cazul deteriorării;
- certificatul de na
ștere, original și copie;
- certificatul de c
ăsătorie, dacă este cazul, original și copie;
- hot
ărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
- certificatul de deces al so
țului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supravietuitor, original și copie;
- certificatele de na
ștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu
și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință,   original și copie;
- dovada eliberat
ă de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
- un document emis de institu
ții sau autorități publice - pasaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de data recenta, original și copie;
- chitan
ța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii
str
ăzii sau a renumerotării imobilelor


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate
și cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de na
ștere;
- certificatul de c
ăsătorie, dacă este cazul, original și copie;
- hot
ărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
- certificatul de deces al so
țului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
- certificatele de na
ștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original
și copie;
- chitan
ța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;


Eliberarea c
ărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate


- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- 3 fotografii m
ărimea 3x4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui   de familie
și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de   reședință, original și copie;
- chitan
ța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii - 1 leu;

 
Back to content | Back to main menu