Plan de pregătire - halmeu

Go to content

Main menu:

Plan de pregătire

S.V.S.U


P L A N U L
DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
A COMUNEI   HALMEU
I.   BAZA LEGALĂ


▪   Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006;

▪   Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;

▪   Legea nr. 340/2004, privind prefectul  şi  instituţia prefectului, republicată  în anul 2008;

▪  Legea nr. 446/2006, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările  ulterioare;

▪   Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

▪  Hotărârea  Guvernului  României  nr.  308/1995  privind  organizarea  şi   funcţionarea   activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;

▪  H.G.  nr.  460/2006  pentru  aplicarea  unor  prevederi  ale  Legii  nr.  340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;

▪ Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006, pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

▪  Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.786/2005;

▪ Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 195 din 20 aprilie 2007;

▪ ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;

▪ Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 160/2007  pentru aprobarea  Regulamentului  de  planificare,  organizare,  desfăşurare  şi  finalizare  a activităţii  de  prevenire  a  situaţiilor  de  urgenţă  prestate  de  serviciile  voluntare  şi private pentru situaţii de urgenţă;

▪ Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 673 din 09 decembrie 2008, privind pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj – Napoca şi Craiova;

▪ Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 280 din 22.12.2010, pentru modificarea Anexei nr. 4 la Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 673/2008 privind   pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj – Napoca şi Craiova;

▪ Nota – raport nr. 98531 din 05.01.2011, aprobată de Secretarul de Stat pentru Relaţia  cu  Instituţiile  Prefectului,  pentru  aprobarea  seriilor  de  pregătire  în  cadrul Centrelor zonale Bacău, Cluj – Napoca şi Craiova, în anul 2011;

▪ Ordinul Inspectorului General 629 IG din 13.12.2006, privind organizarea şi desfăşurarea  pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

▪ Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 250 din 22.11.2010, privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;

▪ Ordinul Inspectorului General nr. 798/IG din 02.12.2010, pentru aprobarea tematicii orientative de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;

▪ Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior (nr.250/12.07.2007-M.I.R.A/ 13527/07.09.2007-M.E.C.T.);

▪ Dispoziţia Inspectorului General nr.1122/I.G./23.09.2005, pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea documentelor de organizare planificare şi evidenţă a învăţământului din instituţiile de pregătire din subordinea Inspectoratului General;


II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ               OBIECTIVE  PRINCIPALE

             Perfecţionarea şi specializarea  comitetului locale pentru situaţii de urgenţă, centrului operative, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă,  serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, pentru a fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, situaţiilor de protecţie civilă, produse pe timp de pace sau  război şi la misiuni umanitare.

           Cunoaşterea  caracteristicilor  şi  formelor  de  manifestare  a  riscurilor, realizarea,  în  timp  scurt,  în mod organizat  şi printr-o concepţie unică, a măsurilor necesare,  credibile,  realiste  şi  adecvate  de  protecţie  a  populaţiei  în  cazul  apariţiei situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti,valorilor materiale şi protecţia mediului.

           Apropierea activităţii preventive de cetăţean şi comunitate prin impunerea competentă şi profesionistă a unor standarde ridicate de cunoaştere şi aplicare a legii de către factorii responsabili şi cetăţeni, creşterea ponderii educaţiei preventive desfăşurate în rândul acestora, angrenarea în mai mare măsură a populaţiei, comunităţii şi factorilor responsabili la realizarea unui grad ridicat de autoprotecţie care, evident, duce la  îmbunătăţirea nivelului de protecţie a vieţii şi proprietăţii.      
   OBIECTIVE SPECIFICE

Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

Aplicarea în practică  a legislaţiei ce reglementează acest domeniu de activitate.

Angajarea resurselor materiale necesare, conform calculelor de fundamentare, îmbunătăţirea continuă a înzestrării.

Folosirea unor proceduri viabile, de intervenţie operativă în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

a) cunoaşterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a măsurilor de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor;

b) formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de acţiune  în  perioada  premergătoare,  pe  timpul  manifestării  şi  pentru limitarea/înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;

c) salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi profesionistă în caz de situaţii de urgenţă;

d) crearea  unui  sistem  integrat  de  răspuns  la  situaţiile  de  urgenţă  prin organizarea  din  timp  a  comunităţii  locale  din  zonele  de  risc  pentru  gestionarea situaţiilor de urgenţă;

e) creşterea  calităţii  vieţii  prin  reducerea  pagubelor  produse  ca  urmare  a manifestării situaţiilor de urgenţă;

f)  diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unui management adecvat  de  înştiinţare,  alarmare  şi  la  nevoie,  evacuare  a  populaţiei  din  zonele  de risc;

g) creşterea  rolului  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  prin descentralizarea deciziei şi răspunderii şi optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în caz de situaţii de urgenţă;

h) utilizarea adecvată a  resurselor pentru  realizarea,  întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor  şi  a  măsurilor  de  prevenire,  intervenţie  şi  reabilitare  a  zonelor afectate;

i)  menţinerea  unor  activităţi  economice minimale  şi  asigurarea  supravieţuirii populaţiei în zonele grav afectate.

j)  întocmirea sau actualizarea documentelor operative şi de conducere potrivit ordinelor şi dispoziţiunilor în vigoare;

k) organizarea  şi  controlul  executării  pregătirii  personalului  din  serviciu voluntar  pentru  situaţii  de  urgenţă  precum  şi  a  salariaţilor  conform reglementărilor existente;

l)  controlul,  îndrumarea  şi  sprijinirea desfăşurării pregătirii de protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor în instituţiile de învăţământ;

m) alocarea în bugetul local a fondurilor necesare pentru pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;

n) pregătirea şi participarea la concursurile profesionale cu serviciu voluntar  precum  şi  desfăşurarea  de  acţiuni    educative  cu  cercurile  tehnico-aplicative din şcoli;

o) educaţia preventivă a populaţiei cu privire  la pericolele  la care este expusă, măsurile  de  protecţie  ce  trebuie  îndeplinite,  obligaţiile  ce  îi  revin  şi  modul  de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII IN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ         Pregătirea în domeniul  situaţiilor de urgenţă a comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative, a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, se va organiza şi desfăşura de către preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

       Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă, statuat în actele normative în vigoare, în funcţie de categoriile de personal şi domeniul de responsabilitate pregătirea în  domeniul situaţiilor de urgenţă va fi structurată, astfel:

1. Pregătirea membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrului operativ cu activitate temporară, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.


2. Pregătirea salariaţilor.

3. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ

4. Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la punctele 1-4 (populaţia neîncadrată în muncă).

     
       Anul de pregătire va începe la 01.01.2011 şi se va încheia la 31.12.2011, fiind precedat de activităţi menite să asigure condiţii pentru începerea acestuia.

        3.1  Pregătirea personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, se realizează în baza planificării întocmite de  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SOMEŞ “ al judeţului Satu Mare conform  Anexelor  nr. 1 şi 2 aprobată prin ordin al prefectului judeţului, prin cursuri organizate la Centrul de Pregătire de Protecţie Civilă Zonal Cluj - Napoca din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionarea Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 673 din 09 decembrie 2008, privind pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală în centrele zonale de pregătire, publicat  în Monitorul Oficial  al  României  nr.  48/2008, a Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 280 din 22.12.2010, pentru modificarea Anexei nr. 4 la Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 673/2008 privind  pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj – Napoca şi Craiova,  precum  şi  ale  Notei – raport  nr.  98531  din 05.01.2011, aprobată de Secretarul de Stat pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului, pentru  aprobarea  seriilor  de  pregătire  în  cadrul  Centrelor  zonale  Bacău,  Cluj – Napoca şi Craiova, în anul 2011.

          Planificarea  nominală  a  personalului  din  compunerea  comitetelor  pentru situaţii  de  urgenţă,  pe  categorii  de  personal,  prevăzută  în  Anexa  nr. 2,  a  fost aprobată  prin  Ordinul  Prefectului  nr. 5 din  18.01.2011,  iar  lunar,  la  primirea situaţiilor  transmise  de  Centrul  zonal  de  pregătire  Cluj-Napoca,  se  va  informa prefectul  cu  privire  la  participarea  la  cursuri  a  personalului  planificat  şi  vor  fi elaborate propuneri pentru îmbunătăţirea prezenţei.

   
    3.2  Pregătirea personalului nominalizat la punctul nr. 2 se va realiza prin programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori autorizaţi în condiţiile prevăzute de O.G. nr.129/2000, republicată privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza standardelor operaţionale ocupaţionale elaborate şi aprobate potrivit legii pentru ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin cursuri  organizate  la  Centrul  Naţional  de  Perfecţionare  a  Pregătirii  pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate,  exerciţii  practice  şi  concursuri  profesionale  organizate  de  comitetele pentru  situaţii  de  urgenţă, de  serviciile  profesioniste  subordonate  Inspectoratului General  pentru  Situaţii  de Urgenţă  sau  de  instituţii/operatorii  economici  la  care sunt constituite structurile respective, conform Anexelor nr. 1 şi 2.

   
      3.3 Pregătirea salariaţilor din  instituţiile publice şi operatorii economici se realizează  prin  instructaje  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă,  prin  antrenamente practice de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la care  sunt  expuşi.  Categoriile  de  instructaje,  principiile,  modalităţile,  cerinţele  şi condiţiile organizării  activităţii de  instruire  în domeniul  situaţiilor de urgenţă  sunt stabilite  prin  Ordinul  ministrului  administraţiei  şi  internelor  nr.  712/2005, modificat  şi  completat  prin Ordinul ministrului  administraţiei  şi  internelor nr.786/2005, conform Anexei nr. 8.

      
   3.4 Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:

      3.4.1 Instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în domeniu – se realizează centralizat, în baza programelor şi activităţilor de pregătire organizate şi planificate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SOMEŞ” al judeţului Satu Mare şi în conformitate cu Planul de măsuri întocmit în vederea implementării prevederilor Protocolului privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor , elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior.

     3.4.2  Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se va desfăşura în baza " Protocolului privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional, preuniversitar şi superior, nr. 250/12.07.2007(M.I.R.A) –13527/07.09.2007(M.E.C.T.)", încheiat între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi Planului de măsuri în vederea implementării prevederilor Protocolului privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare.

   3.4.2.1.  Pregătirea  preşcolarilor  şi  elevilor  se  desfăşoară  prin parcurgerea  temelor  de  specialitate  şi  prin  activităţi  extraşcolare  incluse  în  cadrul programelor  şi  planurilor  activităţilor  de  profil,  în  funcţie  de  particularităţile  de vârstă specifice nivelurilor de învăţământ, conform Anexelor nr. 1 şi 5.

        Periodic se organizează şi desfăşoară concursuri cu tematică de prevenire şi intervenţie la dezastre – „Cu viaţa mea apăr viaţa”, respectiv de prevenire şi stingere a  incendiilor  –  „Prietenii  pompierilor”,  pe  baza  regulamentelor  de  organizare  şi desfăşurare,  elaborate,  în  parteneriat,  de  către  Ministrul  Educaţiei,  Cercetării  şi Tineretului şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Tematica  orientativă  şi  modalităţile  de  realizare  a  pregătirii  în  unităţi  şi instituţii de învăţământ sunt prevăzute în Anexa nr. 5.

    3.5  Populaţia  se  instruieşte  prin  participarea  la  exerciţiile  de  alarmare publică  organizate  de  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  prin  exerciţiile  de specialitate organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, precum şi  prin  intermediul    mass-media  ori  acţiunile  derulate  de  organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor încheiate cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă.


IV.  PLANIFICAREA  PREGĂTIRII  PE  NIVELURI  DE  COMPETENŢĂ,  STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL ESTE PREVĂZUTĂ ÎN ANEXA NR. 1 .
V. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ.


V.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire prevăzute în Anexa nr. 2.

V.2.  Evidenţa  furnizorilor  autorizaţi  potrivit  legii,  care  organizează programe  de  formare  profesională  în  ocupaţii  din domeniul  reglementat  de  IGSU prevăzuţi în Anexa nr. 4.


VI.  PLANIFICAREA  PREGĂTIRII  ÎN  DOMENIUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ  PRIN ANTRENAMENTE,  EXERCIŢII  ŞI  CONCURSURI  DE  SPECIALITATE  ESTE  PREVĂZUTĂ  ÎN ANEXA NR. 3.VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIULUI  VOLUNTAR   PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SUNT PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. 6 ŞI 7.VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII


8.1 Documente de întocmit

8.1.2 Pentru buna desfăşurare a  activităţilor de pregătire,  comitetul  local pentru situaţii de urgenţă, inspectorul de protecţie civilă împreună cu cadrele tehnice P.S.I., vor întocmi următoarele documente:

1.   Dispoziţia  preşedintelui  comitetului  local  pentru  situaţii  de  urgenţă (primarul)  privind  pregătirea  în  domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2011;

Termen: 1 martie 2011.  

2.  Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă (tabelară);

Termen: 1 martie 2011

3.   Tematica convocărilor, instructajelor şi exerciţiilor de specialitate;

Termen: 1 martie 2011

4.   Dosarul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, care va cuprinde:

▪  programul activităţilor de pregătire (convocări, instructaje, antrenamente);

▪  tabelul cu personalul participant la activităţile de pregătire;

▪  materialele care au fost prezentate la activităţile de pregătire.

Termen: 1 martie 2011

5.   Planul  pentru  asigurarea  cu  resurse  umane,  materiale  şi  financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2011 – se avizează de Inspectorul  şef  al  Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  „SOMEŞ”  al judeţului Satu Mare şi se aprobă de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă (un  exemplar  rămâne  la  ISU Satu Mare).  Termen:  15  zile  de  la  aprobarea bugetului local pe anul 2011.

    Dispoziţia  preşedintelui  comitetului local pentru  situaţii  de  urgenţă  privind pregătirea în anul 2011 va fi difuzat instituţiilor publice şi operatorilor economici din  localitate,  clasificaţi  din  punct  de  vedere  al  riscurilor,  personalul  din comitetul local  şi  centrul operativ pentru  situaţii de urgenţă,  instituţiilor publice care au repartizate funcţii de sprijin pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi conducerilor unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ - teritorială.

     Planificarea  pregătirii  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă  ale  unităţilor administrativ - teritoriale, instituţii publice şi operatori economici în anul 2011, vor fi avizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare.

    Acestea vor fi trimise spre avizare, până în data 1 martie 2011.

8.2 Evidenţa/graficul participării la cursuri/activităţi de pregătire

     Evidenţa  participării  şi  a  rezultatelor  obţinute  se  ţine  la  nivelul  fiecărei entităţi  la  nivelul  căreia  s-a  organizat  pregătirea,  de  către  personalul  desemnat  să gestioneze documentaţia specifică.

         La  Comitetul  local  pentru  situaţii  de  urgenţă  aceasta  se  ţine  de  către Centrul operativ cu activitate temporară (şeful centrului operativ – secretarul sau persoana cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă).        

        La operatorii economici şi instituţiile publice, clasificaţi din punct de vedere al riscurilor, evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine de către personalul de specialitate, numit prin dispoziţie scrisă de către conducătorul instituţiei.

        Situaţia  centralizatoare  cu  participarea  la  pregătire  a  personalului,  propriu şi/sau pe care îl coordonează, se înaintează numeric, semestrial, la eşalonul superior, pe categorii de personal şi domenii de competenţă, după cum urmează:

            - la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare, până la data de 15.06.2011 şi 22.11.2011

           Evidenţa participării  şi  a  rezultatelor obţinute  se  înaintează  la  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare, Inspecţia de Prevenire - Satu Mare, str.
Gabriel Georgescu (colţ cu Constantin Brâncuşi), nr. 30, tel. 710792, fax. 710792.

8.3 Evaluarea pregătirii

     Evaluarea  programelor  de  pregătire  se  realizează  permanent  prin  analiza modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor.

     Evaluarea pregătirii  în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare eşalon  în parte, sub  formă de bilanţ,  în şedinţele comitetului pentru situaţii de urgenţă.

     Evaluarea  pregătirii  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă,  la  nivelul  judeţului Satu Mare,  se  realizează  în  şedinţa Comitetului  Judeţean  pentru  Situaţii  de Urgenţă,  la care  va  participa  şi  preşedinele  comitetului  local  pentru  situaţii  de  urgenţă, directorii şi managerii operatorilor economici sursă de risc.

    Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde:

-  baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;

-  obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;

-  gradul de îndeplinire a planului de pregătire;

-  organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor şi aplicaţiilor;

-  calificativele  obţinute  şi  măsura  în  care  s-a  asigurat  dezvoltarea  competenţelor profesionale;

-  organizarea şi nivelul de înzestrare a serviciilor de urgenţă;

-  gradul de asigurare a bazei materiale;

-  neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;

-  concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

    Controlul modului  de  realizare  a  Planului  de  pregătire  se  execută  de  către inspectorii  din  cadrul  Inspecţiei  de  Prevenire,  prin  participarea  la  exerciţii, concursuri,  convocări,  instructaje,  controale de prevenire  şi  aprecierea  acestora  cu calificativ, precum şi prin autoapreciere în materialul de bilanţ.

   Neexecutarea  Planului  anual  de  pregătire  şi  neparticiparea  la  instruirile, aplicaţiile  şi  exerciţiile  organizate  în  domeniul  situaţiilor  de  urgenţă  constituie contravenţii şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

   Raportul de evaluare a pregătirii se înaintează:

- de  către  comitetul  local  pentru  situaţii  de  urgenţă  la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al judeţului Satu Mare până la data de 22.11.2011;


IX.     ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ


        Finanţarea  cheltuielilor  se  asigură,  potrivit  legii,  din  bugetul  de  stat,  din bugetele  locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale  instituţiilor publice, finanţate  integral  sau parţial  din  venituri  proprii  şi  din  bugetele  proprii  ale operatorilor economici, după caz.

      Finanţarea  cheltuielilor  curente  şi  de  capital  aferente  activităţii  serviciului voluntar  se  asigură  din  bugetele  locale.

    Dotarea  structurilor  de  protecţie  civilă  se  efectuează  pe  baza  normelor elaborate  de  persoanele  juridice  care  au  constituit  aceste  structuri,  avizate  de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al Judeţului Satu Mare şi aprobate de prefectul judeţului Satu Mare.

   Contractarea şi aprovizionarea cu  tehnică şi materiale se asigură de  fiecare beneficiar contra cost. Tehnica şi alte categorii de materiale necesare se asigură şi din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.  


Anexe:Anexa nr. 1 -  Planificarea pregătirii  pe niveluri de competenţă, structuri   funcţionale    şi categorii de personal

Anexa nr. 2– Evidenţa participării la pregătire;

Anexa nr. 3 - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate

Anexa nr. 4 - Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU

Anexa nr. 5– Temele obligatorii privind  pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a preşcolarilor, elevilor din  învăţământul primar, gimnazial  şi liceal.

Anexa nr. 6 - Temele obligatorii privind pregătirea serviciului  voluntar pentru situaţii de urgenţă pe anul 2011

Anexa nr. 7 -   Structura   procesului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă în conformitate cu OMAI 712/2005 modificat prin OMAI 786/2005

 
Back to content | Back to main menu